ข้อแนะนำการใช้งาน

1. โปรดศึกษา วิธีการใช้งานก่อนเข้าสู่ระบบเสนอราคา ดาวน์โหลด คู่มือการใช้งาน

2. สำหรับบริษัทที่ได้ทำการลงทะเบียนแล้ว ให้ทำการแก้ไขข้อมูลบริษัทให้ถูกต้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการเสนอราคา

3. สำหรับบริษัทที่ไม่มีข้อมูลการเข้าใช้งานระบบเสนอราคา กรุณาติดต่อเพื่อลงทะเบียน ณ ส่วนงานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา

4. หากพบปัญหาการใช้งานระบบ กรุณาติดต่อ ส่วนงานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี

Contacts

โทรศัพท์ 042 – 207375 ต่อ 2107 , 080-743-9992

โทรสาร 042 - 207386

Email : procurementuch@gmail.com

เข้าสู่ระบบ